კონტაქტი

რედაქციის ელ-ფოსტა: info.dailyinfo.ge საკონტაქტო პირი: მერი ტაბატაძე, მთავარი რედაქტორი – +995 598 31 67 12